VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštenje, 17.07.2020

Na osnovu odredaba Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS CoV-2 zaraznom bolešću Vlade R Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020,  67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020 i 100/2020), te u skladu sa ovlašćenjima direktora privrednog društva ATLANTIC T & S DOO JAGODINA, KRALJA PETRA PRVOG 3, lokal 7, matični broj: 07837852, PIB: 101157969, ОТП 195/2020, direktor Milica Božanić, dana 17.07.2020. godine, donosi

ODLUKU

O OBUSTAVLJANJU PRODAJE TURISTIČKIH PUTOVANJA ZA SEZONU 2020.

 

1. Počev od dana donošenja ove odluke, agencija ATLANTIC T & S DOO JAGODINA obustavlja prodaju turističkih putovanja za sezonu 2020., do daljnjeg.

2. Počev od dana donošenja ove odluke, sva ranije ugovorena turistička putovanja za sezonu 2020. sa pripadajućim programima putovanja su stornirana i neće biti realizovana na ugovoreni način.

3. Na sva nerealizovana turistička putovanja koje su u celosti ili delimično uplaćena zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije, a koja su otkazana ili nerealizovana u periodu vanrednog stanja ili kasnije usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, primenjivaće se odredbe Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020 od 30.4.2020. godine).

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na oglasnoj tabli privrednog društva, kao i na zvaničnoj web stranici: https://www.atlantic.travel/ i važiće sve do stavljanja iste van snage odlukom direktora.

 

Obrazloženje

U skladu sa preporukom Vlade R Srbije i citiranim pozitivnopravnim propisima, a radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i zaštite stanovništva od te bolesti, čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju, donosi se ova odluka. Odluka se donosi na preporuku Vlade R Srbije da zaposleni u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije ne putuju u zemlje sa intenzivnom transmisijom COVID-19.Okolnosti više sile u vidu pandemije bolesti COVID-19 na globalnom planu su uticale na regularnost odvijanja svih vrsta saobraćaja, kao i na mogućnost pružanja i korišćenja turističkih usluga, te posebno na slobodu kretanja i prelazaka državnih granica, te je u tom smislu agencija ATLANTIC T & S DOO JAGODINA onemogućena da realizuje ranije ugovorena turistička putovanja, kao i da nastavi sa prodajom turističkih putovanja za sezonu 2020.

Na osnovu svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

U Jagodini, dana 17.07.2020. godine

DIREKTOR
Milica Božanić

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Obaveštenje, 16.07.2020 
 
Poštovani putnici,
obaveštavamo vas da je Grčka Vlada donela odluku da granice za državljane Srbije ostanu zatvorene od 15.07.2020. do 01.08.2020. u ponoć (ponoć izmedju 31.07. i 01.08.). Odluka o otvaranju/zatvaranju granica će biti revidirana 31.07.


Obaveštenje, 05.07.2020

Poštovani putnici,
obaveštavamo Vas da je od 06.07.2020 godine odlukom Grčke vlade srpskim državljanima onemogućen ulazak u Grčku.
Svim turistima koji se trenutno nalaze u Grčkoj je omogućeno da završe svoje aranžmane.


Obaveštenje, 29.06.2020

PREDMET:  NOVI PROTOKOL ULASKA U GRČKU OD 1. JULA 2020. godine
Počevši od 1. jula 2020. godine, svi putnici koji ulaze u Republiku Grčku, dužni su da ispune Passenger Locator Form - PLF (link za popunjavanje PLF obrasca: https://travel.gov.gr/) najmanje 48 sati pre ulaska u zemlju, pružajući detaljne informacije o mestu polaska, trajanju prethodnog boravka u drugim zemljama i adresi boravka tokom boravka u Grčkoj.
Nakon popunjavanja PLF obrasca putnici će na email dobiti QR kod koji će (odštampan ili na svom mobilnom telefonu) morati da prikažu prilikom ulaska u zemlju.
Na osnovu očitanog QR koda zdravstveni tim će odlučiti da li će se obaviti testiranje ili će putnici bez dodatnog zadržavanja nastaviti put.
Putnici kojima se obavi testiranje na novi koronavirus SARS-CoV-2 u obavezi su da ostanu u samoizolaciji  na adresi svog krajnjeg odredišta u Grčkoj. Njihovi podaci se unose u informativni sistem EODI koji je povezan sa registrom COVID radi lakšeg pronalaženja kontakata u slučaju da je test pozitivan. Po završetku skrininga putnici ulaze u Grčku, primajući uputstva o samoizolaciji dok se ne objave rezultati njihovog skrininga.
Svi putnici moraju poštovati sve neophodne mere preventivne higijene (upotreba maski i fizičko / socijalno distanciranje).
 
Dodatne Informacije:
Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu Grčke propisao je sledeće protokole za putnike koji dolaze u ovu zemlju, a sve mere važe od 1. Jula
 
Protokol za putnike koji dolaze avionom
•    Dolazak putnika.
•    Odlazak do mesta gde se nalaze kontrolori koji će proveriti QR kod svakog putnika.
•    Kontrolori usmeravaju putnike, u zavisnosti od njihovog QR koda, mesto za pregled (skrining) ili na izlaz (preuzimanje prtljaga ili pasoška kontrola). Dok ne stignu rezultati skrininga, putnici testirani na koronavirus dužni su da odu u samoizolaciju na adresi koju su naveli u PLF obrascu.
 
Svi putnici moraju se pridržavati svih potrebnih preventivnih higijenskih mera (upotreba maski i fizičko distanciranje).
 
Protokol za putnike koji dolaze brodom
•    Dolazak putnika koji idu peške do glavnog ulaza
•    Putnici koji dolaze u vozilima preusmeravaju se do posebnog ulaza
•    Odlazak do mesta gde se nalaze kontrolori koji će proveriti QR kod svakog putnika.
•    Kontrolori usmeravaju putnike, u zavisnosti od njihovog QR koda, mesto za pregled (skrining) ili na ulaz u zemlju. Dok ne stignu rezultati skrininga, putnici testirani na koronavirus dužni su da odu u samoizolaciju na adresi koju su naveli u PLF obrascu. Po završetku skrininga dozvoljen im je ulazak u zemlju.
 
Svi putnici moraju se pridržavati svih potrebnih preventivnih mera (upotreba maski i fizičko distanciranje).
 
Protokol za putnike koji dolaze kopnom
•    Dolazak putnika na kontrolni punkt. Sva lica koja ulaze u zemlju moraju po dolasku predati popunjeni PLF obrazac.
•    Obavljaju se pasoška i carinska kontrola, a kontrolori proveravaju QR kod svakog putnika.
•    Kontrolori usmeravaju putnike, u zavisnosti od njihovog QR koda, mesto za pregled (skrining) ili na ulaz u zemlju, naravno, uz poštovanje svih mera prevencije. Ako se pojave simptomi respiratorne infekcije, putnici moraju odmah da se obrate Operativnom centru nacionalne zdravstvene organizacije (EODI).  Ako osobe koje dolaze stižu u Grčku planiraju da se zaustavljaju na više mesta u zemlji, moraju to prijaviti, uz svoje prvobitno odredište i plan puta za narednih 7 dana.
 
Dok ne stignu rezultati skrininga, putnici testirani na koronavirus dužni su da odu u samoizolaciju na adresi koju su naveli u PLF obrascu. Njihovi podaci se unose u informativni sistem EODI koji je povezan sa registrom COVID radi lakšeg pronalaženja kontakata u slučaju da je neko pozitivan na koronavirus.
 
Svi putnici moraju poštovati sve neophodne mere preventivne higijene (upotreba maski i fizičko/socijalno distanciranje).
 
 
Link za popunjavanje PLF obrasca: https://travel.gov.gr/
 
 
 
NACIONALNA ASOCIJACIJA TURISTIČKIH AGENCIJA SRBIJE
Kondina 14, Beograd, Srbija